Κυρώσεις σε ιδιοκτήτες για μισθώσεις ακινήτων χωρίς έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.